งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร 2 - 19 ตุลาคม 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15,000 บาท
ลักษณะของงาน : ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ จัดทำเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมจัดเก็บในฐานข้อมูล และปฏิบัติงาน งวดละไม่น้อยกว่า ๒๔ ชิ้น
๑. บันทึกภาพนิ่ง เคลื่อนไหว เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

๒. จัดทำข่าว/สกู๊ปข่าว/ เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อโซเชียลมีเดีย

๓. การประชาสัมพันธ์ข่าว ข้อมูลวิชาการผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย

๔. รวมรวมเนื้อหาวิชาการและประสานงาน เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์

๕. จัดทำข้อมูล ออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล พร้อมการเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

๖. ดูแลและเผยแพร่ข่าวสารบนแฟนเพจ เฟสบุ๊คและไลน์ คพ.

๗. ผลิตและจัดนิทรรศการ

๘. ออกปฏิบัติงานในต่างจังหวัด

๙. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : ๑.๑ มีสัญชาติไทย

๑.๒ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปี บริบูรณ์

๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย แต่งกายสุภาพ สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ

๑.๕ ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

๑.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น

๑.๗ ไม่เป็นคนบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๑.๘ ผู้รับจ้างต้องยื่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา,รับรองสำเนาทุกฉบับ
วิธีสมัคร : 1.ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย

2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี)
4. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร ชั้น2 กรมควบคุมมลพิษ หรือ ส่งไฟล์หลักฐานการสมัครทาง E-mail : pubpcd@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาวบรรจง ประภาธนานันท์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร [pubpcd@gmail(dot)com] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0-2298-2069
ระยะเวลารับสมัคร : 02-Oct-18 ถึง 19-Oct-18