งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

(งานรัฐวิสาหกิจ)การเคหะแห่งชาติ รับสมัครพนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 14 อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ EMS ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

วันที่:
การเคหะแห่งชาติ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความประสงค์จะรับสมัครคนพิการเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างการเคหะแห่งชาติ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 14 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานบริหารงานทั่วไป
จำนวน 14 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ ทางศิลปศาสตร์ ทางบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ พาณิชยศาสตร์ การเงินและการธนาคาร พัฒนาชุมชน จิตวิทยา อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครทางไปรษณีย์ EMS จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเคหะแห่งชาติ เลขที่ 905 ถนนนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 10 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 วงเล็บมุมซอง (เอกสารสมัครงาน) ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ Download ใบสมัคร