งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 กันยายน - 10 ตุลาคม 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
- มีความพฤติเรียบร้อย กระตืนรือร้น ขยัน อดทนและมีมุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานนอนเวลาราชการได้
- มีคุณธรรม จริยธรรมและชื่อตรงต่อการปฏิบัติงาน
- สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ - อาทิตย์ได้
- มีใจรักการให้บริการ
- มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานราชการ การทำหนังสือราชการ การบริหารการเงินและงบประมาณของหน่วยงานราชการ (ต้องมีหลักฐานประกอบ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ