งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ - ปวส. - ปริญญาตรี - ปริญญาโท เปิดรับสมัครวันที่ 27 กันยายน 2561 - 5 ตุลาคม 2561

วันที่:
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิศวกรไฟฟ้า และนายช่างเทคนิค
( เปิดรับสมัครวันที่ 27 กันยายน 2561 - 5 ตุลาคม 2561 )

1 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 21000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

2 ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

3 ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13,800บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครทางเว็บไซต์ : https://ops.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ