JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 ม.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รวม 6 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กันยายน 2561

1 นักวิชาการสารสนเทศ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลาย
ทางดังกล่าว หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได

2 นักวิชาการบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได

3 นักวิชาการสาธารณสุข(เลขานุการ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือ
วิทยาศาสตร์การฯลฯ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ สามารถทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ และมีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงาน ระหว่างแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ ได้
อย่างคล่องแคล่ว สร้างความประทับใจด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม และน้ำเสียงที่น่าฟังเสมอ

4 นักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่ม ศอ.)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือ
วิทยาศาสตร์การฯลฯ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) สามารถใช้โปรแกรม Photoshop Adobe
Illustrator สามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และมีความรู้เรื่องงานสารบรรณ

5 นักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่ม คส.)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือ
วิทยาศาสตร์การฯลฯ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) สามารถใช้โปรแกรม Photoshop Adobe
Illustrator สามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และมีความรู้เรื่องงานสารบรรณ

5 เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 12000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี
พณิชยการเลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ส่วนอำนวยการ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือทางอีเมล์ Foodsafety_moph@hotmail.com
วันที่รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กันยายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File # 1 | File # 2
Tags : สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์

2 เปิดสอบ ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 7 ก.พ. -27 ก.พ. 2562

3 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา วุฒิ ปวส.- ป.ตรี 23 มกราคม 2562 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

4 ธนาคารกรุงเทพ WALK-IN INTERVIEW รับสมัครและสัมภาษณ์ทันที วันที่ 24 มกราคม 62

5 กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา เงินเดือน 40,080 บาท เปิดรับสมัคร 21 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562

6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มกราคม พ.ศ. 2562

7 สภากาชาดไทย ประกาศรับสมัครงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย วุฒิ ม.6 ปวช.-ปวส.-ป.ตรี จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 31 มกราคม 2562

8 กรมการท่องเที่ยว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562

9 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 21 - 30 มกราคม 2562

10 กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 14 อัตรา วุฒิ ม.3 - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562