JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 ม.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับ การจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 คน เปิดรับสมัคร 6 - 12 กันยายน 2561

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับ การจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๙ คน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร และเงินเดือนที่จะได้รับ

พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๙ คน
เงินเดือน ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน/คน
โดยผู้ประสงค์จะรับสมัครสามารถเข้ารับการขอคัดเลือกและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมการขนส่งทางบก ๑๐๓๒ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร ๐๒-๒๗๑-๘๘๑๕

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.dlt.go.th/th/job-news/view.php?_did=77
Tags : กรมการขนส่งทางบก

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์

2 เปิดสอบ ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 7 ก.พ. -27 ก.พ. 2562

3 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา วุฒิ ปวส.- ป.ตรี 23 มกราคม 2562 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

4 ธนาคารกรุงเทพ WALK-IN INTERVIEW รับสมัครและสัมภาษณ์ทันที วันที่ 24 มกราคม 62

5 กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา เงินเดือน 40,080 บาท เปิดรับสมัคร 21 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562

6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มกราคม พ.ศ. 2562

7 สภากาชาดไทย ประกาศรับสมัครงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย วุฒิ ม.6 ปวช.-ปวส.-ป.ตรี จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 31 มกราคม 2562

8 กรมการท่องเที่ยว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562

9 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 21 - 30 มกราคม 2562

10 กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 14 อัตรา วุฒิ ม.3 - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562