JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 ม.ค. 2562

งานธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครลูกจ้างตามสัญญา ศูนย์ปฏิบัติการเช็ค รับ 35 อัตรา

โอกาสร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพมุ่งมั่นจะเป็นธนาคารหลักของลูกค้า ด้วยการนำเสนอบริการอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองทุกความต้องการทั้งด้านธุรกิจและการเงิน ด้วยสาขามากกว่า 1,200 แห่ง และเครือข่ายในต่างประเทศ 32 แห่ง ครอบคลุม 15 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก

นโยบายด้านทรัพยากรบุคคลของธนาคารมุ่งเน้นจัดรับบุคลากรทั้งที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และบุคลากรที่มีศักยภาพครอบคลุมหลายด้าน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธนาคาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของตราสาร,หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และเอกสารอื่น ที่จัดพิมพ์
จัดชุดเอกสารตราสารกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และเอกสารอื่น โดยรวมเป็นรายบริษัท พร้อมจัดส่งให้ลูกค้าผ่านสาขาหรือทางไปรษณีย์
รับผิดชอบงานทะเบียนรับ – ส่งเอกสาร และพัสดุ
จัดเก็บเอกสาร เช่น Report ,สำเนาตราสารและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นรายวัน รายเดือน รายปี เป็นต้น
ทำหน้าที่จ่ายชุดตราสารต้นฉบับให้ผู้มาติดต่อรับตราสาร โดยตรวจสอบเอกสารตามเงื่อนไขและข้อตกลงของแต่ละบริษัท
ตรวจสอบจำนวนตราสารที่จ่ายไปกับตราสารคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจัดเก็บเข้าตู้นิรภัย
ตรวจสอบตราสารเกินกำหนดจ่ายตามเงื่อนไขบริษัท เช่น เกิน 2 เดือน หรือ 6 เดือน เพื่อส่งตราสารคืนหรือยกเลิกตราสารและคืนเงินให้บริษัท
คุณสมบัติ

ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานตรวจอกสาร
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ทั้งเป็นประจำและเป็นครั้งคราว

สมัครทางเว็บไซต์ https://icareers.bangkokbank.com
Tags : ธนาคารกรุงเทพ

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์

2 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา วุฒิ ปวส.- ป.ตรี 23 มกราคม 2562 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

3 ธนาคารกรุงเทพ WALK-IN INTERVIEW รับสมัครและสัมภาษณ์ทันที วันที่ 24 มกราคม 62

4 กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา เงินเดือน 40,080 บาท เปิดรับสมัคร 21 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562

5 เปิดสอบ ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 7 ก.พ. -27 ก.พ. 2562

6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มกราคม พ.ศ. 2562

7 สภากาชาดไทย ประกาศรับสมัครงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย วุฒิ ม.6 ปวช.-ปวส.-ป.ตรี จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 31 มกราคม 2562

8 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 21 - 30 มกราคม 2562

9 กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 14 อัตรา วุฒิ ม.3 - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562

10 กรมการท่องเที่ยว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562