งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธันวาคม 2561

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย จำนวน 32 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561

วันที่:
ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ของสภากาชาดไทย จำนวน 32 อัตรา

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตวิชาสอบ
1.1 หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 จำนวน 1 อัตรา
ฝ่ายยตรวจสอบ 2 สำนักงานตรวจสอบ

1.2 หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 จำนวน 1 อัตรา
ฝ่ายยตรวจสอบ 4 สำนักงานตรวจสอบ

1.3 หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 จำนวน 1 อัตรา
ฝ่ายยบริหารและพัฒนางานตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบ

1.4 นายแพทย์4-6 จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์

1.5 นักโภชนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
ฝ่ายยบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

1.6 นักอรรถบ าบัด จำนวน 1 อัตรา
ฝ่ายยบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

1.7 เภสัชกร 3-6 จำนวน 1 อัตรา
ฝ่ายยประกันคุณภาพ สถานเสาวภา

1.8 วิทยาจารย์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย

1.9 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 จำนวน 3 อัตรา
สำนักงานตรวจสอบ

1.10 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายยบริหารงานทั่วไป สำนักงานกลาง

1.11 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา
ฝ่ายยหารายได้และกิจกรรม สำนักงานจัดหารายได้

1.12 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์3-5 จำนวน 1 อัตรา
ฝ่ายยประชำสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจำคโลหิต
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

1.13 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานสารนิเทศ
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร

1.15 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา
ฝ่ายยประชำสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจำคโลหิต
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

1.16 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานสื่อสัมพันธ์
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร

1.17 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานแผนและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.18 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 จำนวน 1 อัตรา
ฝ่ายยบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา

1.19 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4 จำนวน 1 อัตรา
งานเครื่องมือแพทย์และจ่ายกลาง
ฝ่ายยพัสดุทำงการแพทย์และทั่วไป
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์

1.20 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-4 จำนวน 1 อัตรา
ฝ่ายยหารายได้และกิจกรรม สำนักงานจัดหารายได้

1.21 นายช่างโยธา 1-4 จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานบริหารระบบกำยภาพ

1.22 นายช่างโยธา 1-4 จำนวน 1 อัตรา
สถานีเพำะเลี้ยงม้ำและสัตว์ทดลอง สถานเสาวภา
(จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

1.23 นายช่างโยธา 1-4 จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา

1.24 นายช่างไฟฟ้า 1-4 จำนวน 1 อัตรา
ภำคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

1.24 พนักงานเลี้ยงเด็ก จำนวน 3 อัตรา
ฝ่ายยพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
มูลนิธิสงเครำะห์เด็กของสภากาชาดไทย

1.25 คนงานตึกผู้ป่วย จำนวน 1 อัตรา
ฝ่ายยพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
มูลนิธิสงเครำะห์เด็กของสภากาชาดไทย

1.26 คนสวน จำนวน 1 อัตรา
สถานีกำชำดที่ 11 (วิเศษนิยม) กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายยประสำนงานสถานีกำชำด

1.27 พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
สถานีกำชำดที่ 11 (วิเศษนิยม) กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายยประสำนงานสถานีกำชำด
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

1.28 ช่าง (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
สถานพักฟื้นสว่างคนิวาส สำนักงานกลาง

1.29 คนงานทั่วไป (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
สถานพักฟื้นสว่างคนิวาส สำนักงานกลาง

1.30 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
ฝ่ายยการเงินและบัญชีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ


สมัครได้ทางไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th
วันที่เปิดรับสมัคร 27 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ