งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 3/2561) ( เปิดรับสมัครวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561 )

วันที่:
1 ตำแหน่ง : เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2 ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

3 ตำแหน่ง : เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4 ตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชานิติศาสตร์

5 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ

6 ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

7 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

8 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาสถิติ

9 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11400 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขา

สมัครทาฃเว็บไซต์ : https://fpo.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ