งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

กรมวิชาการเกษตร (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางโสตทัศนศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวารสารศาสตร์
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

วิธีสมัคร : สมัครด้วตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มสรรหาและะบรรจุแตงตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม ชั้น 4 กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ