งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันที่:
1 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข(ป.เอก)
อัตราเงินเดือน : 25200 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาเอกสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวถาพ/กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ปรุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมแทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางพศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรสาขาวิชาแพทย์แผนจีน

3 ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป(วุฒิป.โท)
อัตราเงินเดือน : 21000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโททุกสาขา

4 ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
แขวงทวีวัฒนา, เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ