งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี - ป.โท ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 18 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันที่:
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(งบดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- เงินเดือน 15,300 บาท
ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- เงินเดือน 11,680 บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
รวม 15,000 บาท
ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
- เงินเดือน 11,680 บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
รวม 15,000 บาท
ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
- เงินเดือน 11,680 บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
รวม 15,000 บาท
ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

หน่วยที่ 5 ตำแหน่งนิติกร
- เงินเดือน 11,680 บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
รวม 15,000 บาท
ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีทางกฎหมาย

หน่วยที่ 6 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
- เงินเดือน 11,680 บาท
- ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
รวม 15,000 บาท
ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


วัน เวลำ สถำนที่ยื่นเอกสำรกำรสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วย
เอกสำรและหลักฐานทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มิถุนำยน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ File แนบ 2 ใบสมัคร