งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส,ปริญญาตรี,ปริญญาโท เปิดรับสมัคร 11 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันที่:
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
อัตราว่าง 3 อัตรา
ค่าตอบแทน ดังนี้
1. ไม่มีประสบการณ์ 13,800 บาท
2. ประสบการณ์ 2 ปี 14,490 บาท
3. ประสบการณ์ 4 ปี 15,220 บาท
4. ประสบการณ์ 6 ปี 15,990 บาท
5. ประสบการณ์ 8 ปี 16,790 บาท
6. ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป 17,630 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาโยธา หรือหากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนายช่างเทคนิค นับถึงวันปิดรับสมัคร จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อทุกประสบการณ์ 2 ปี แต่ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 5 ช่วง


2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (วุฒิปริญญาตรี)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ดังนี้
1. ประสบการณ์ 2 ปี 18,900 บาท
2. ประสบการณ์ 4 ปี 19,850 บาท
4. ประสบการณ์ 6 ปี 20,850 บาท
5. ประสบการณ์ 8 ปี 21,900 บาท
6. ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป 23,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์และ
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร


3. ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล (วุฒิปริญญำโท)
อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน ดังนี้
1. ประสบการณ์ 2 ปี 22,050 บาท
2. ประสบการณ์ 4 ปี 23,160 บาท
4. ประสบการณ์ 6 ปี 24,320 บาท
5. ประสบการณ์ 8 ปี 25,540 บาท
6. ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป 26,820 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์และ
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

สมัครทางเว็บไซต์ : https://moph.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561