งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 12 ธันวาคม 2561

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18000 - 24000 บาท เปิดรับสมัคร 6 - 22 มิถุนายน 2561

วันที่:
1 เจ้าหน้าทีบริหารงานโครงการ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18000 - 24000 บาท
คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2 นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 - 24000 บาท
คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 - 24000 บาท
คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

4 นักวิเทศสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 - 23000 บาท
คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ

5 นิติกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 - 24000 บาท
คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันบำราศนราดูร อาคาร 10 ชั้น (ชั้น6) ถนนติวานนท์ ตำบตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร
วันที่เปิดรับสมัคร : 6 - 22 มิถุนายน 2561