งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการายบุคคลฯ จำนวน 27 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 11 มุิถุนายน 2561

วันที่:
ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการายบุคคลตามโครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานระบบGPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบGPS ในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางคอมพิวเตอร์ หรือทางการคอมพิวเตอร์ หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว

2 เจ้าหน้าที่งานเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 12080 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทางคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์

3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 10500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช หรือสูงกว่า

4 นักวิชาการขนส่ง
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางสังคมศาสตร์ในสาขาที่กรมขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5 นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฏหมาย)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

6 นักวิชาการสถิติ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

7 เจ้าพนักงานขนส่ง
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 12080 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. สาขาที่กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสม

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์บริหารจัดการเดินระบบ GPS อาคาร 3 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก ถ.พหลโยธิน แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : 22 พฤษภาคม 2561 - 11 มุิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ