งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 12 ธันวาคม 2561

วสส.ขอนแก่น ประกาศ รับสมัครลูกจ้างประเภทแบ่งรายรับ ตำแหน่ง พนักงานนวดแผนไทย

วันที่:
ตำแหน่ง พนักงานนวดแผนไทย
จำนวน 3 อัตรา
โดยมีค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 60 ของค่าบริการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือสามารถอ่านออกและเขียนได้ดี ผ่านการอบรมนวดไทย หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า 372 ชั่วโมง หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โทรศัพท์. 043-221770 ต่อ 164
วันเปิดรับสมัคร : วันที่ 23 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561