งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครลูกจ้างโครงการ 1 อัตรา

วันที่:
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโท 3.25 ขึ้นไป
- มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการติดต่อประสานงานกับโรงเรียนหรือหน่วยงานภายนอก
เพื่อการดำเนินงานโครงการ
- สามารถทำงานในต่างจังหวัดและในวันหยุดได้
- หากมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับสถิติวิจัยเบื้องต้นและการประเมินโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561
สนใจรายละเอียดที่ https://www.mwit.ac.th