งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง รวม 50 อัตรา เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 18 มิถุนายน 2561

วันที่:
ประกาศสำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เรื่อง รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมปาไม้
1 พนักงานสัญาจ้าง งานซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
2 พนักงานสัญาจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา
3 พนักงานสัญาจ้าง งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา
4 พนักงานสัญาจ้าง งานกำกับดูแการปฏิบัติงานที่่ดี จำนวน 1 อัตรา
5 พนักงานสัญาจ้าง งานควบคุมระบบงาน จำนวน 1 อัตรา
6 พนักงานสัญาจ้าง งานบัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา
7 พนักงานสัญาจ้าง งานคลังเงิน จำนวน 1 อัตรา
8 พนักงานสัญาจ้าง งานความรับผิดทางละเมิด จำนวน 1 อัตรา
9 พนักงานสัญาจ้าง งานวิชาการฐานข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
10 พนักงานสัญาจ้าง งานวิเคราห์และประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
11 พนักงานสัญาจ้าง งานซ่อมรับรองการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
12 พนักงานสัญาจ้าง งานพัฒนาระบบตลาดไม้เศรษฐกิจ จำนวน 1 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมปาไม้ภาคเหนือบน
1 พนักงานสัญาจ้าง งานศุนย์ถ่ายทอดเทคโนโลย จำนวน 1 อัตรา
2 พนักงานสัญาจ้าง งานสวนป่า จำนวน 3 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
1 พนักงานสัญาจ้าง งานสวนป่า จำนวน 11 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
1 พนักงานสัญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2 พนักงานสัญาจ้าง งานแผนงานและการตลาด จำนวน 1 อัตรา
3 พนักงานสัญาจ้าง งานผลิตภัณฑ์ไม้และอบอัดน้ำยาไม้ จำนวน 3 อัตรา
4 พนักงานสัญาจ้าง งานสวนป่า จำนวน 2 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 พนักงานสัญาจ้าง งานแปลรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ จำนวน 1 อัตรา
2 พนักงานสัญาจ้าง งานสวนป่า จำนวน 13 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
1 พนักงานสัญาจ้าง งานสวนป่า จำนวน 1 อัตรา

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ
1 พนักงานสัญญาจ้าง งานโณงพยาบาลช้างกระบี่

การรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 18 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ 0-2282-3243 - 7 ต่อ 134

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ