JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 ม.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันระดับปฏิบัติการ โดยเปิดรับสมัครทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มิถุนายน 2561

ด้วย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันระดับปฏิบัติการ โดยเปิดรับสมัครทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 24 อัตรา และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด จึงขอประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียด ดังนี้


1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน 10 อัตรา
2.ตำแหน่ง วิศวกร 3 อัตรา
3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล จำนวน 5 อัตรา
4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย) จำนวน 2 อัตรา
5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) จำนวน 1 อัตรา
7.ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา
8.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
สถานที่รับสมัคร : สำนักทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มิถุนายน 2561
รายระเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
ใบสมัคร
File แนบ
Tags : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์

2 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา วุฒิ ปวส.- ป.ตรี 23 มกราคม 2562 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

3 ธนาคารกรุงเทพ WALK-IN INTERVIEW รับสมัครและสัมภาษณ์ทันที วันที่ 24 มกราคม 62

4 กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา เงินเดือน 40,080 บาท เปิดรับสมัคร 21 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562

5 เปิดสอบ ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 7 ก.พ. -27 ก.พ. 2562

6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มกราคม พ.ศ. 2562

7 สภากาชาดไทย ประกาศรับสมัครงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย วุฒิ ม.6 ปวช.-ปวส.-ป.ตรี จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 31 มกราคม 2562

8 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 21 - 30 มกราคม 2562

9 กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 14 อัตรา วุฒิ ม.3 - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562

10 กรมการท่องเที่ยว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562