งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธันวาคม 2561

กรมการนสงทางบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วุฒิ ปวช.- ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 9 - 18 พฤษภาคม 2561

วันที่:
สำนักวิศวกรรมยานยนต์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รายะเอียดดังน้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการขนส่ง
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี

2 นายช่างตรวจสภาพรถ
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 12080 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.

3 เจ้าหน้าทบันทึกข้อมูล
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 10500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักวิศวกรรมยานยนต์ อาคาร 6 ชั้น 3 กรมการนสงทางบก ถนนพหโยธิน แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : 9 - 18 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิมเติม File แนบ