JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 ม.ค. 2562

งานในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง 20
หน่วยงานที่บรรจุ กองบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีทักษะความสามารถในงานด้านเอกสารและข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์และเผยแพร่งานผ่านระบบออนไลน์
3. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านดูแลอาคารสถานที่ หรืองานด้านดูแลบ้านพักคอนโดมิเนียม อพาร์ตเม้นต์ สโมสร และงานซ่อมบำรุงเบื้องต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 49
หน่วยงานที่บรรจุ กองกลาง ปฏิบัติราชการกองประชาสัมพันธ์ (งานสถานีวิทยุกระจายเสียงมทร.)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์

3 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ตำแหน่ง 10
หน่วยงานที่บรรจุ กองกลาง ปฏิบัติราชการกองประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจสาขาวิชาการเลขานุการ การจัดการ การจัดการทั่วไป

4 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ตำแหน่ง 22
หน่วยงานที่บรรจุ กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
2. หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ตำแหน่ง 35
หน่วยงานที่บรรจุ กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจสาขาการจัดการ การจัดการทั่วไป
2. หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

6 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค เลขที่ตำแหน่ง 5
หน่วยงานที่บรรจุ กองกลาง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องกล


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
พร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ
13.00 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4913 0 2549 4918
และ 0 2549 4926

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์

2 เปิดสอบ ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 7 ก.พ. -27 ก.พ. 2562

3 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา วุฒิ ปวส.- ป.ตรี 23 มกราคม 2562 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

4 ธนาคารกรุงเทพ WALK-IN INTERVIEW รับสมัครและสัมภาษณ์ทันที วันที่ 24 มกราคม 62

5 กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา เงินเดือน 40,080 บาท เปิดรับสมัคร 21 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562

6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มกราคม พ.ศ. 2562

7 สภากาชาดไทย ประกาศรับสมัครงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย วุฒิ ม.6 ปวช.-ปวส.-ป.ตรี จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 31 มกราคม 2562

8 กรมการท่องเที่ยว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562

9 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 21 - 30 มกราคม 2562

10 กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 14 อัตรา วุฒิ ม.3 - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562