งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันที่:
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(2) มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
(3) มีความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส อาคารทรัพยากรน้ำ ศูนย์ราชการ ฝ่ายทรัพยากรน้ำ ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ