งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 1 - 10 พฤษภาคม 2561

วันที่:
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์

2 ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/สาขาวิชาวิทยาศษสตร์กายภาพ/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์/สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์/สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ/สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

3 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส.สาขาวิชาทางพาณิชยการ/สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาการบัญชี/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเลขานุการ

4 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส.สาขาวิชาการบัญชี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ถนนราชสีมา - โชคชัย หมู่ 9 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ