งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา

วันที่:
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
1.1.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโท
-มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโท 3.25 ขึ้นไป
-มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและบริหารจัดการระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายได้
-มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
(สามารถติดตั้งและตั้งค่าระบบให้บริการ เช่น Web Server, DNS Server, DHCP Server)
-มีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครือข่าย (สามารถติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เช่น Juniper,
HP หรือ Cisco)
-มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม และทักษะในการตัดสินใจ
-มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
1.1.2 เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท
-มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโท 3.25 ขึ้นไป
-มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม Java, Python และ JavaScript (ถ้ามีประสบการณ์การใช้ Django
Framework หรือ Spring Framework จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
-มีทักษะด้านการจัดการฐานข้อมูล
-มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา รู้เท่าทัน
เทคโนโลยีใหม่ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
1.1.3 เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียน สังกัดฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะครุศาสตร์ หรือคณะศึกษาศาสตร์ ในสาขาวิชาวิจัยการ
ศึกษา สถิติการศึกษา วัดและประเมินผลการศึกษา คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
-มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโทหรือเอก 3.25 ขึ้นไป
-มีทักษะในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ
-มีความคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อสามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของภาระงานที่กำหนด
-หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ