งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 กันยายน 2561

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานนิติการ)

วันที่:
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ในตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานนิติการ) เงินเดือน 15,000 บาท
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา ตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมสัญญา
3. ติดต่อประสานงานกับสำนักงาน ศูนย์ สถาบัน และกลุ่มงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ โดยส่งไปสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร
ได้ที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 10 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ภายในวันที่ 5 – 30 เมษายน 2561

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records) ที่แสดงว่าเป็น
ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อและวันที่กำกับทุกหน้า
ของสำเนาเอกสาร