งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 25 เมษายน พ.ศ. 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : ลูกมือช่าง แผนกช่างโยธา กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ต้นหรือ ม.ปลาย (ม.3หรือ ม.6)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.เพศ ชาย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 (ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่าหรือเทียบเท่ามาสมัครได้)
4.เป็นผู้พ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือจบ ร.ด.ปี 3)

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : แผนกกำลังพล กองบังคับการบิน 2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมFile แนบ