งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

โรงเรียนกิตติรวี ประกาศรับสมัครครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2561

วันที่:
โรงเรียนกิตติรวี
ประกาศรับสมัครครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2561

ครูผู้สอนระดับอนุบาล 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศหญิง จบปริญญาตรี เอกปฐมวัย
2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3.มีความรับผิดชอบสูง
4.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

ครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1.จบปริญญาตรี เอกคณิตศาสตร์
2.เข้าใจและสามารถถ่ายทอดหลักคณิตศาสตร์ได้ดี
3.มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และหมั่นใฝ่หาความรู้
4.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

ครูภาษาไทย 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1.จบปริญญาตรี จบเอกภาษาไทย หรือ เอกอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.เข้าใจและสามารถถ่ายทอดหลักภาษาไทยได้ดี
3.มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และหมั่นใฝ่หาความรู้
4.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

เงินเดือน ตามตกลง

สวัสดิการ
1.ที่พักฟรี มี Wi-Fi
2.บรรจุเป็นครูเอกชน

วิธีการรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนกิตติรวี อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร
1.ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว โดยขอรับได้ที่สำนักงานธุรการ
โรงเรียนกิตติรวี
2.สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาตามตำแหน่งที่สมัคร
จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6
เดือน จำนวน 2 รูป
6.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
7.ใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ
หรือเอกสารอื่นๆ ที่ทางคุรุสภากำหนด (ถ้ามี)
* โดยผู้สมัครจะต้องมีการลงนามรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ***

วิธีการคัดเลือก และ การประกาศผล
1.สอบคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์
2.ประกาศผลสอบในวันที่มาสมัคร

สอบถามเพิ่มเติม 043-125-100, 087-213-0330, 080-185-6914, 096-242-1693, 086-494-5262, 093-075-4328