งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 – 17 เมษายน พ.ศ. 2561

วันที่:

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ฝ่ายการบัญชี ศูนย์ป้องกันการทุจริต ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
 • ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์


ตำแหน่งคุณสมบัติของผู้สมัคร


พนักงานประเมินหลักทรัพย์อาวุโส

(เกรด 6-7)

ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

จำนวน 11 อัตรา

(1)คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

(2)อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

(3)เป็นผู้ประเมินหลักชั้นสามัญขึ้นไป (โดย ณ วันที่สมัครบัตรผู้ประเมินหลัก ยังไม่หมดอายุ)

(4)สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

(5)มีประสบการณ์ด้านการประเมินราคาหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

เอกสารประกอบการรับสมัคร


 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • สำเนาบัตรผู้ประเมินหลักชั้นสามัญขึ้นไป (โดย ณ วันที่สมัครบัตรผู้ประเมินหลักยังไม่หมดอายุ)
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8
 • ฝ่ายการบัญชี
ตำแหน่งคุณสมบัติของผู้สมัคร


นักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส

(เกรด 5-8)

ส่วนพัฒนาระบบบัญชีและกิจกรรมพิเศษ

ฝ่ายการบัญชี

จำนวน 1 อัตรา

(1)คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบัญชี

(2)อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

(3)มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี


เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8
 • ศูนย์ป้องกันการทุจริต
ตำแหน่งคุณสมบัติของผู้สมัคร


ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม

(เกรด 9 -10)

จำนวน 1 อัตรา

(1)คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์/เศรษฐศาสตร์/กฎหมาย/การเงิน

(2)อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

(3)ประสบการณ์ทำงาน

– ด้านวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ กฎหมาย ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง)

ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 7 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 5 ปี

– ด้านวิชาชีพ Fraud (ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือด้าน การป้องกันความเสี่ยงการทุจริต)

ปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 1 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 1 ปี

– ด้านสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

(4)หากมีใบประกาศนียบัตร ทางด้าน Project Management หรือ Cobit Certify หรือ ISO 27001 หรือ IT Service หรือ AML หรือ กฎหมาย หรือ อาชญาวิทยา หรือ นิติวิทยาศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง


คุณสมบัติของผู้สมัคร


พนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส

(เกรด 6 – 8)

จำนวน 1 อัตรา

(1)คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/สถิติ/เศรษฐศาสตร์/กฎหมาย/การเงิน

(2)อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

ประสบการณ์ทำงาน

– ด้านวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ กฎหมาย ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง)

(3)ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 5 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3 ปี

– ด้านวิชาชีพ Fraud (ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือด้าน การป้องกันความเสี่ยงการทุจริต )

ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 1 ปี

– ด้านสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

พนักงานป้องกันการทุจริต

(เกรด 5)

จำนวน 1 อัตรา

(1)คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เศรษฐศาสตร์/กฎหมาย/การเงิน

(2)อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

ประสบการณ์ทำงาน

– ด้านวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ กฎหมาย ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง)

(3)ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3 ปี/ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 2 ปี

– ด้านสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 1 ปี


เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Web Site ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 – 17 เมษายน พ.ศ. 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1265, 02-202-1076

กรอกใบสมัคร


การคัดเลือก


วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทาง www.ghbank.co.th หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2

วันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ. 2561

ทดสอบข้อเขียน (รายละเอียดสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)