งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 55 อัตรา

วันที่:
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่งที่รับสมัคร การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง มี15 ตำแหน่ง 55 อัตรา ดังนี้
1. สำนักงานปลัดองค์กำรบริหารส่วนต ำบล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
1.1 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา

2. กองคลัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
2.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
2.3 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
2.4 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

3. กองช่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
3.1 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
3.1 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

4. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
4.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
4.2 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
4.3 ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
4.4 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
4.5 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
4.1 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา
4.2 ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 7 อัตรา

5. กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
5.1 ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 1 อัตรา
5.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย) จำนวน 4 อัตรา
5.3 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (เอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 อัตรา
5.4 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (เอกคณิตศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
5.5 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (เอกภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
5.6 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (เอกประถมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
5.7 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (เอกดนตรีไทย – สากล) จำนวน 1 อัตรา
5.8 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (เอกพละศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
5.1 ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 2 อัตรา

6. กองสวัสดิการสังคม
พนักงานจ้างทั่วไป
6.1 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (อาคารหลังใหม่) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ