งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ตุลาคม 2561

กรมทางหลวงชนบท บสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 24 อัตรา เปิดรับสมัครทาง internet วันที่ 4 - 11 เมษายน 2561

วันที่:
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล

รายละเอียดดังนี้
1 ตำแหน่งนายช่างโยธา
จำนวน 17 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาก่อสร้าง

2 ตำแหน่งบรรณารักษ์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศษสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์

3 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรืสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศษสตร์

5 ตำแหน่งวิศวกรโยธา
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง

6 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล

วิธีสมัครสมัครทางเว็บไซต์ : http://job.dla.go.th/
วันที่เปิดรับสมัคร : 4 - 11 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ