งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ๑ อัตรา

วันที่:

องค์การสะพานปลามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓ ปฏิบัติงานที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครและถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  2. วุฒิบริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ เศรษฐศาสคร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ (ถ้ามีความรู้ด้านกฎหมายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม MS Office

ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุม มาแสดง ดังนี้

  1. ใบปริญญาบัตร
  2. ใบแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript)
  3. หลักฐานแสดงความสามารถ/ผลงาน หรือประสบการณ์ในการทำงาน หรือประกาศนียบัตรการเข้ารับการอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
  4. รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
  5. ทะเบียนบ้าน
  6. บัตรประจำตัวประชาชน
  7. ใบสำคัญทางทหาร

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ แผนกการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่าบริหารและพัฒนาองค์กร ๑๔๙ ถนนเจริญกรุง ๕๘ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๑-๗๓๐๐ ต่อ ๒๕๑๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ