งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

[ขยายเวลา]สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ (TOR) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (General Coordinator)

วันที่:
รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ (TOR)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (General Coordinator)
สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานประสานงานการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT VPA) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป เปิดรับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป โดยระบุคุณสมบัติ และหน้าที่ของผู้สมัครโดยสังเขปดังต่อไปนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
1) อายุไม่เกิน 35 ปีสัญชาติไทย
2) จบปริญญาตรี
3) มีประสบการณ์จัดทำหนังสือราชการ ประสานงานติดต่อกับราชการ หรือจัดประชุม/อบรม/เสวนา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4) สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ หากมีประสบการณ์
ในการแปลเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5) สามารถประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
6) สามารถดำเนินการทางธุรการเพื่อสนับสนุนทีมงาน
7) มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่
8) มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับตัวได้ดี
9) สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) เป็นอย่างดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) ประสานงานกิจการภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะภายในกรมป่าไม้
2) ดำเนินการด้านธุรการสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที
3) สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลของสำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที
4) วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ FLEGT VPA ในประเทศไทย
5) แปลเอกสารเป็นภาษาไทยและอังกฤษตามที่ได้รับมอบหมาย
6) แปลภาษา (ล่าม) ระหว่างการประชุม
7) จดบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม

อัตราเงินเดือน
15,000 – 18,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว (Resume) และจดหมายสมัครงาน (Cover letter) เป็นภาษาอังกฤษ มายัง คุณเกษรา ที่อีเมล kessara.s@tefso.org ระบุหัวเรื่องว่า “Apply for General Coordinator” ภายในวันที่ 12 เมษายน 2561 รายละเอียดการดำเนินงานสามารถหาข้อมูลได้ที่ www.tefso.org