งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

[ขยายเวลา]สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ (TOR) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านบริหารจัดการงานทั่วไป

วันที่:
รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ (TOR)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านบริหารจัดการงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานประสานงานการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT VPA) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป เปิดรับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านบริหารจัดการงานทั่วไป โดยระบุคุณสมบัติ และหน้าที่ของผู้สมัครโดยสังเขปดังต่อไปนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
1) อายุไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
2) จบ ปวส. ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี หรือจบปริญญาตรี
3) มีประสบการณ์จัดทำหนังสือราชการ ประสานงานติดต่อกับราชการ หรือจัดประชุม/อบรม/เสวนา
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) เป็นอย่างดี
5) สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
6) สามารถประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
7) สามารถดำเนินการทางธุรการเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการได้เป็นอย่างดี
8) มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่
9) มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับตัวได้ดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) บริหารจัดการหนังสือราชการ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ); จัดทำหนังสือราชการ ตลอดจนควบคุมการรับ-ส่งหนังสือราชการ
2) ดำเนินการด้านธุรการด้านงบประมาณและการเงินในการจัดกิจกรรม การประชุม และการฝึกอบรมต่างๆ ของหน่วยงาน
3) ประสานงานกิจการภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะภายในกรมป่าไม้
4) รวบรวมบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5) สนับสนุนการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเฟล็กที วีพีเอ ของประเทศไทย
6) แปลเอกสารเป็นภาษาไทยและอังกฤษตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน
15,000 – 18,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว (Resume) เป็นภาษาอังกฤษ และจดหมายสมัครงาน (Cover letter) มายัง คุณเกษรา ที่อีเมล kessara.s@tefso.org ระบุหัวเรื่องว่า “Apply for Coordinator Assistant on operating” ภายในวันที่ 12 เมษายน 2561 รายละเอียดการดำเนินงานสามารถหาข้อมูลได้ที่ www.tefso.org