งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2561

วันที่:
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1 ตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน หน่วยที่ 1
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2 ตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน หน่วยที่ 2
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4 สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ

3 ตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน หน่วยที่ 3
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4 ตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน หน่วยที่ 4
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบนิเทศศิลป์ทางการออกแบบสื่อสาร
2 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางมัลติมีเดีย

5 ตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน หน่วยที่ 5
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

6 ตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน หน่วยที่ 6
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

7 ตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน หน่วยที่ 7
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

8 ตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนการลงทุน หน่วยที่ 8
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :โดยได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

สมัครทางเว็บไซต์ : https://boi.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ