งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ตุลาคม 2561

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 2/2561

วันที่:
ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 2/2561

       
รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักบริหารงานพาณิชย์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน การโฆษณา วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการลูกค้าเกาะสมุย ศูนย์บริการลูกค้าเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมัครทาง Website http://recruit.tot.co.th

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประสงค์รับบุคลากร เข้าปฏิบัติงาน บริษัทฯ จะประกาศรับสมัคร ผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยให้ผู้ประสงค์สมัครงาน กรอกใบสมัครงานในระบบสมัครงาน online ภายในระยะเวลาที่ประกาศรับสมัครกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ