งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

วันที่:
สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (วุฒิปริญญาโท จำนวน ๑ ตำแหน่ง)
ประจำ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
คุณสมบัติผู้ร่วมงาน
• จบปริญญาโท ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สนใจงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบงานด้านการประสานงาน
• ทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ ดี
• สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
ระยะเวลาการจ้าง ณ วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ (สามารถต่อสัญญารายปีได้)
การจ่ายเงินค่าจ้าง เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ระยะเวลาการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ ตึกหลัง อาคาร สผ.
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
๑. ใบสมัคร ๑ ชุด
๒. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
๓. ประวัติโดยย่อ (Resume หรือ Curriculum Vitae)
๔. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาใบแสดงผลการเรียนอย่างละ ๑ ฉบับ (ปริญญาตรีและปริญญาโท)
๕. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ ๑ ฉบับ
๖. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประกาศนียบัตร เป็นต้น
วิธีการสมัคร
๑. สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.)
ชั้น ๗ ตึกหลัง อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
๒. สมัครทางอีเมล โดยส่งหลักฐานการสมัครมาที่ : ccmcpolicy@gmail.com
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) ชั้น ๗ ตึกหลัง อาคาร สผ.
อีเมล ccmcpolicy@gmail.com
หรือสามารถโทรศัพท์เพื่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ คุณดำเนินทราย ทรัพย์ไพศาล
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๒ หรือ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๖๙๒
http://www.onep.go.th/?p=44551