งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ตุลาคม 2561

สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข,นักประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครวันที่ 12 - 23 มีนาคม 2561

วันที่:
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพ สาขาสาะารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางสุขาภิบาล ทางอนามัยชุมชน ทางสิ่งแวดล้อม หรือทางวิทยาศษสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

3 ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาสื่อสารมวลชน

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ