งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

กรมวิชาการเกษตร (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครวันที่ 9 - 15 มีนาคม พ.ศ 2561

วันที่:
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชารัฐศาสตร์
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางคณิตศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
ทางสถิติ ทางคอมพิวเตอร์
หรือหลายสาขาวิชาหรือทางดังกล่าว

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรมชั้น 4 กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ