งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 กันยายน 2561

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ในตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ จำนวน ๑ อัตรา

วันที่:
กรมยุทธโยธาทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ในตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้


คุณสมบัติทั่วไป
เป็นเพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครวันแรก (งดรับสมัครบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗)


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการก่อสร้าง, สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาจิตรกรรม, สาขาวิชาเคหะภัณฑ์, สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม, สาขาวิชาวิจิตรศิลป์, สาขาวิชาศิลปะ, สาขาวิชาศิลปกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง


การรับสมัคร
จากเดิมกำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึง วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวันเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก เลขที่ ๒๒๕๔ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เปลี่ยนเป็นรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึง วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นอกนั้นคงเดิม

กำนดการเลือกสรรขั้นที่ ๑ (การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและภาควิชาการ) จากเดิม ในวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
เปลี่ยนเป็น ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นอกนั้นคงเดิม

กำหนดการเลือกสรรขั้นที่ ๒ (การทดสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์) ทดสอบเฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการในขั้นที่ ๑ ซึ่งมีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป) จากเดิม ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เปลี่ยนเป็น ในวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นอกนั้นคงเดิม

ประกาศผลสอบคัดเลือก จากเดิม ในวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เปลี่ยนเป็น ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นอกนั้นคงเดิม

รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัคร
ดาวน์โหลดไฟล์ขยายวันรับสมัคร ได้ที่ www.postengineer.com หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์