งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 กันยายน 2561

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 1/2561) วุฒิ ม.6 - ปวช. - ป.ตรี ป.โท (รับสมัครวันที่ 2 มี.ค. 61 - 16 มี.ค. 61)

วันที่:
1 ตำแหน่ง : เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

3 ตำแหน่ง : เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

4 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
2. มีความรู้ความสามารถในวิชาการเขียนคำสั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
๓. มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

5 ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สาขาสารสนเทศศึกษา หรือสาขาการจัดการสารสนเทศ บรรณารักษ์.
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

6 ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน : 11400 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.6 หรือ ปวช.
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.. ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6.
2. มีความรู้ความสามารถด้านงานบริการ เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน เช่น ส่งเอกสารภายในสำนักงาน บริการจัดเลี้ยง และจัดสถานที่ เป็นต้น

สมัครทางเว็บไซต์ : http://fpo.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561