งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ รับสมัครเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสารสนเทศ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 – 18,000 บาท เปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2561

วันที่:
รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ (TOR)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสารสนเทศ
สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานประสานงานการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT VPA) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป เปิดรับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสารสนเทศ โดยระบุคุณสมบัติ และหน้าที่ของผู้สมัครโดยสังเขปดังต่อไปนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
1) อายุไม่เกิน 35 ปีสัญชาติไทย
2) จบปริญญาตรี สาขามนุษย์ศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ หากมีประสบการณ์ในการแปลเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) โดยเฉพาะ Power point เป็นอย่างดี
5) มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่
6) มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับตัวได้ดี
7) สามารถออกแบบ และบริหารจัดการฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ (database)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) ประสานงานกิจการภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะภายในกรมป่าไม้
2) ติดต่อประสานงานในการจัดกิจกรรมการประชุมต่างๆ กับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง
3) แปลเอกสารเป็นภาษาไทยและอังกฤษตามที่ได้รับมอบหมาย
4) แปลภาษา (ล่าม) ระหว่างการประชุม
5) จัดกิจกรรม การประชุม และการฝึกอบรมต่างๆ ของหน่วยงาน
6) จดบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม
7) ออกแบบและจัดทำ Power Point เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
8) จัดทำฐานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
9) สนับสนุนงานด้านธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน
15,000 – 18,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว (Resume) และจดหมายสมัครงาน (Cover letter) เป็นภาษาอังกฤษ มายัง คุณเกษรา ที่อีเมล kessara.s@tefso.org ระบุหัวเรื่องว่า “Apply for Database Officer” ภายในวันที่
22 มีนาคม รายละเอียดการดำเนินงานสามารถหาข้อมูลได้ที่ www.tefso.org