งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 กันยายน 2561

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 – 16 มีนาคม 2561

วันที่:
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 22 มกราคม 2560 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี,ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่กฎหมายกําหนด

2.ตำแหน่งนายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี,ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชา
การก่อสร้าง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน
ด้วยตนเองที่ส่วนอํานวยการ สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ฉะเชิงเทรา) 379 หมู่ 4 ตําบลวังเย็น อําเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 03858-9643 ต่อ 113 ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561 – 16 มีนาคม 2561
ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ