งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2561

วันที่:
1 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 20,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : - ได้รับปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านคอมพิวเตอร์
- มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
- มีความสามารถออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลแบบ Relational ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิเตอร์ด้วยชุดพัฒนาโปรแกรมบนระบบ Microsoft .NET และ/หรือ JAVA
- มีความสามารถใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ระบบ Microsoft SQL Server และ/หรือ Oracle
- มีความสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลให้สอดคล้องกับโครงสร้างข้อมูลที่คณะฯ ต้องการ
- มีความสามารถในการสื่อสาร (พูด ฟัง อ่าน เขียน) ด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง
- มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 20,250 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : - วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี

3 ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 20,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : - ได้รับปริญญาตรี วุฒิบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

4 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 20,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : - ได้รับปริญญาตรี
- มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดีมาก
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีใจรักในการให้บริการ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
- หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านสถาบันการศึกษา และมีคะแนน TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาโท
อัตราเงินเดือน : 23,630 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : - ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

6 ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 23,630 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : - ได้รับปริญญาโท ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
- อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ 
- มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์การ อย่างน้อย 3 ปี 
- มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี 
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

สมัครทางเว็บไซต์ http://www.tbs.tu.ac.th
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ