งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านบริหารจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 – 18,000 บาท เปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่:
รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ (TOR)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านบริหารจัดการงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานประสานงานการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT VPA) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป เปิดรับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านบริหารจัดการงานทั่วไป โดยระบุคุณสมบัติ และหน้าที่ของผู้สมัครโดยสังเขปดังต่อไปนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
1) อายุไม่เกิน 35 ปีสัญชาติไทย
2) จบปริญญาตรี
3) สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ หากมีประสบการณ์
ในการแปลเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) เป็นอย่างดี
5) มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่
6) มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับตัวได้ดี
7) สามารถประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
8) มีประสบการณ์จัดประชุม/อบรม/เสวนา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9) สามารถดำเนินการทางธุรการเพื่อสนับสนุนทีมงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) ประสานงานกิจการภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะภายในกรมป่าไม้
2) ดำเนินการด้านธุรการในการจัดกิจกรรม การประชุม และการฝึกอบรมต่างๆ ของหน่วยงาน
3) ร่าง จัดทำหนังสือราชการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนควบคุมการรับ-ส่งหนังสือราชการ
4) แปลเอกสารเป็นภาษาไทยและอังกฤษตามที่ได้รับมอบหมาย
5) แปลภาษา (ล่าม) ระหว่างการประชุม
6) สนับสนุนการจัดทำและติดตามแผนงบประมาณประจำปี และควบคุมดูแลเรื่องการเงิน รวมถึงการเบิกจ่าย
7) จดบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม

อัตราเงินเดือน
15,000 – 18,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว (Resume) และจดหมายสมัครงาน (Cover letter) เป็นภาษาอังกฤษ มายัง คุณเกษรา ที่อีเมล kessara.s@tefso.org ระบุหัวเรื่องว่า “Apply for Coordinator Assistant on operating” ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ รายละเอียดการดำเนินงานสามารถหาข้อมูลได้ที่ www.tefso.org