งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร ลูกจ้างรายวัน (Temporary Employee) ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ ปวช. , ปวส. , ป.ตรี

วันที่:
รายละเอียด

ที่อยู่ : ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ อาคาร 2 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ เป็นศูนย์กลางของรวบรวมแผนบริหาร และจัดการเงินให้กู้ยืม กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารเงินให้กู้ยืม รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณของหน่วยงาน และดูแลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ


หน้าที่และความรับผิดชอบ

บันทึกข้อมูลเข้าระบบงานเครื่องคอมพิวเตอร์


คุณสมบัติ

- อายุไม่เกิน 40 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. , กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี

- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย


วิธีสมัครงาน

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้


การคัดเลือก

1. ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร

2. ทดสอบการใช้โปรแกรม Microsoft word และ Microsoft Excel และสอบสัมภาษณ์

3. หากมีการติดต่อจากธนาคารให้เตรียมเอกสารดังนี้

3.1 สำเนาบัตรประชาชน

3.2 สำเนาวุฒิการศึกษา

สมัครได้ที่ https://www.hrms.ktb.co.th/recruit/