งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2561

กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 150 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 16 มีนาคม 2561

วันที่:
ประกาศกรมการทหารช่าง
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ


กรมการทหารช่าง มีความประสงคร์ บัสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเพื่อสอบ
คัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 150 อัตรา
โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้.-
1. คุณวุฒิ
1.1 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
สาขางานเครื่องมือกล , ซ่อมบํารุงเคร่อืงจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงาน จํานวน 27 อัตรา
1.2 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง , โยธา , สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างก่อสร้าง จํานวน 44 อัตรา
1.3 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา โลหะการ
สาขางานเชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างเชื่อม จํานวน 12 อัตรา
1.4 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ , ไฟฟ้ากําลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า จํานวน 41 อัตรา
1.5 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางานยานยนต์ , เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างยนต์ จํานวน 26 อัตรา
1.6 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการข้างต้น ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ สําหรับผู้ที่มี
คุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดจะต้องสําเร็จการศกึษาตามวุฒิที่กําหนดไว้ข้างต้นด้วย มิฉะนั้นจะไม่รับสมัคร และจะ
เรียกร้องสิทธิตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยู่ไม่ได้
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เป็นบุคคลพลเรือนชายหรือ ทหารกองหนุน มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์
และไม่เกิน 25 ปี (พ.ศ.ปัจจุบันลบด้วย พ.ศ.เกิด) หรือทหารกองเกินซึ่งเป็นบุคคลจําพวกที่ 1 ในกรณีที่เป็นทหาร
กองประจําการจะต้องครบกําหนดปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
2.2 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติตามระเบียบ กห.
ว่าด้วยการกําหนดสัญชาติของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจําการ นายทหารประทวน
ประจําการ หรือพลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ.2557
2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.4 งดบรรจุ นายสิบกองหนุนที่มียศ จ่าสิบตรี - จ่าสบิเอก
2.5 งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2540 – 2541 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจ
เลือกทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.6 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรค
หรือมีความพิการ หรือมีสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.
2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ.2497 โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออก
และมีน้ําหนักตัว ตั้งแต่ 48 กก. ขึ้นไป
- สําเนาคู่ฉบับ -

2.7 ไม่มีรอยสักให้เห็นอย่างชัดเจนนอกร่มผ้า เมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหาร หรือ
ชุดกีฬาของหน่วย (เสื้อคอวี, กางเกงขาสั้นเหนือเข่า) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทาง
ราชการทหาร ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด และไม่พบร่องรอยการเจาะหู ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
รับสมัคร
2.8 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน
2.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม, ไม่อยู่ในสมณเพศ, ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล
2.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ และไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
2.11 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด
ฐานประมาท หรือลหุโทษ และไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา สําหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลง
ในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับสมัครทราบ เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้ง
ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก กองทัพบกจะดําเนินการปลดออกจากราชการในภายหลังได้
3. ข้อกําหนด
3.1 ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ 1 จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิ
บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.2 เมื่อผ่านการสอบคดัเลือกแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
ประจําเหล่าทหารช่าง ตั้งแต่ 4 มิถุนายน 2561 โดยได้รับยศสิบตรี
3.3 เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศตามข้อ 3.2 แล้ว จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง หลังจากสําเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับการปรับย้ายไป
รับราชการในหน่วยต่างๆ ตามผลคะแนนในการฝึกอบรม กรณีไม่สําเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร ด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม กองทัพบกจะดําเนินการปลดออกจากราชการในภายหลัง และเรียกชดใช้ค่าเสียหาย / ค่าใช้จ่าย ตามจํานวน
ที่จ่ายจริง
3.4 หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติขัดต่อระเบียบของกองทัพบก และประกาศ
รับสมัคร ให้ถือว่าการบรรจุเข้ารับราชการเป็นโมฆะ โดยกองทัพบกมีสิทธิยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการพร้อมกับ
ดําเนินคดีและเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย / ค่าใช้จ่าย ตามจํานวนที่จ่ายจริง
3.5 หากผู้สมัครดังกล่าวไม่ชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 3.3 หรือ 3.4 ผู้คํา้ประกันจะต้องชดใช้
ค่าเสียหาย / ค่าใช้จ่าย ทั้งหมด
4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด้วย
ตนเอง พร้อมสําเนาถูกต้องด้วยตัวผู้สมัครเองทุกฉบับ และนําฉบบัจริงมาแสดงด้วย (หากหลักฐานไม่ครบถ้วนตาม
รายการที่กําหนด จะไม่รับสมัครฯ)
4.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ฉบับ
4.2 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา อย่างละ 2 ฉบับ
4.3 สําเนาใบสูติบัตร จํานวน 2 ฉบับ
4.4 หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้สมัคร บิดา มารดา
และใบมรณบัตรของ บิดา มารดา จํานวน 2 ฉบับ
4.5 สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่าของ บิดา มารดา จํานวน 2 ฉบับ
4.6 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศกึษาที่ระบุว่าสําเร็จการศึกษา จํานวน 2 ฉบับ
4.7 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป

4.8 ใบสําคัญทางทหาร จํานวน 2 ฉบับ
4.8.1 ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหาร ใช้สําเนาหนังสือสําคัญ (สด.9)
พร้อมฉบับจริง และต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
4.8.2 ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจําการ ใช้สําเนาหนังสือสําคัญ (สด.8) และหนังสือ
รับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด
4.8.3 ผู้ที่เป็นทหารกองประจําการที่จะครบกําหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่
1 พฤษภาคม 2561 ใช้สําเนาหนังสือสําคัญ (สด.3) และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด
4.8.4 ผู้ที่สําเร็จการศกึษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5 จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ใช้สําเนาหนังสือสําคัญ (สด.8) และหนังสือสําคญั ประจําตัวแสดงวิทยฐานะ
4.8.5 บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ใช้สําเนาใบรับรองผลการตรวจ
เลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.43) พร้อมฉบับจริง รับเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจ
เลือกระบุว่าเป็นคนจําพวกที่ 1
4.9 สําเนาเอกสารการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ (ตามข้อ 6.5) จํานวน 2 ฉบับ
5. การรับสมัคร
5.1 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 – 16 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น.
และ 13.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา (กรณียังไม่ปลดประจําการแต่งกาย
ชุดเครื่องแบบ)
5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์กรมการทหารช่าง
(http://www.engrdept.com)
6. การสอบและการให้คะแนน
6.1 สอบภาควิชาการ (100 คะแนน)
6.1.1 ทฤษฏีช่างตามสาขาวิชา 60 คะแนน
6.1.2 ความรู้ทั่วไป 20 คะแนน
6.1.3 วิชาทหาร 20 คะแนน
6.2 สอบปฏิบัติตามสาขาวิชา (60 คะแนน) เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ
(ภาคทฤษฎี) เท่านั้น
6.3 สอบสัมภาษณ์ (40 คะแนน) เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (ภาคทฤษฎี)
เท่านั้น
6.4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ท่าที่ใช้ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จํานวน 3 ท่า
โดยใช้เกณฑ์ผ่านของกองทัพบก ร้อยละ 55 เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ (ภาคทฤษฎี) เท่านั้น
มีดังนี้.-
6.4.1 ดันพื้น 2 นาที เกณฑ์ต่ําสุด 35 ครั้ง เกณฑ์สูงสุด 80 ครั้ง
6.4.2 ท่าลุกนั่ง 2 นาที เกณฑ์ต่ําสุด 42 ครั้ง เกณฑ์สูงสุด 87 ครั้ง
6.4.3 วิ่ง 800 เมตร เกณฑ์ต่ําสุด 5.05 นาที เกณฑ์สูงสุด 3.15 นาที
6.5 กําหนดให้คะแนนเพิ่มสําหรับผู้ที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้.
6.5.1 เป็นบุตรทหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจํา สังกัด กองทัพบก ซึ่งประสบอันตราย
ทุพพลภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือถูกประทุษร้าย เพราะเหตุการณ์ทําการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตาย
เพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบําเหน็จบํานาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทํา
ขวัญ ตามข้อบังคบักระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงานหรือบุตรของผู้ที่ไดร้ับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้า
หาญ หรือเหรียญกล้าหาญ เพิ่มให้ 10 ใน 100 คะแนน
6.5.2 เป็นนักศึกษาวิชาทหาร เพิ่มคะแนนให้ตามชั้นปีที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารกล่าวคือ
ชั้นปีที่ 3, 4 และ 5 จะเพิ่มให้ 3, 4 และ 5 ใน 100 คะแนน ตามลําดับ
6.5.3 ผู้ที่เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจํา สังกัด กองทัพบก ที่ยังรับ
ราชการ หรือเคยรับราชการใน กองทัพบกมาก่อน เว้นที่เป็นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่อง
ต่อหน้าที่ เพิ่มให้ 2 ใน 100 คะแนน
6.5.4 ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจําการ เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนน
6.5.5 ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก ที่ยังปฏิบัติงาน
ในกองทัพบก และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน กองทัพบก ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (เว้นเป็นผู้ที่ถูกปลดเนื่องจากมีความผิด
บกพร่อง) เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนน
6.5.6 ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้นหลายข้อ
ให้เพิ่มคะแนนตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว ยกเว้น ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์
ทั้งในข้อ 6.5.2 และ 6.5.3 ให้เพิ่มคะแนนเท่ากับคะแนนที่ให้เพิ่มรวมกัน
7. กําหนดวันสอบคัดเลือก
7.1 สอบภาควิชาการ (ภาคทฤษฏี) ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 การแต่งกาย เสื้อยืดแขนสั้น
ไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา (กรณียังไม่ปลดประจําการแต่งกายชุดเครื่องแบบ)
- เวลา 10.00 น. ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวต่อคณะกรรมการ
ณ โรงพลศกึษา พันบริการ กองบริการ กรมการทหารช่าง
(หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์)
- เวลา 13.30 น. ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าห้องสอบ
ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง
- เวลา 14.00 น. เริ่มทําการสอบ (หากเข้าห้องสอบช้ากว่าเวลาที่กําหนด
15 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)
7.2 ประกาศผลการสอบคดัเลือกภาควิชาการ ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์
กรมการทหารช่าง (http://www.engrdept.com)
7.3 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการ(ภาคทฤษฎี)) การแตง่ กาย เสื้อยืดคอกลมสีขาว กางเกงขาสั้นสีดํา และรองเท้าผ้าใบ
- เวลา 06.00 – 06.30 น. รายงานตัวต่อคณะกรรมการ พร้อมรับฟังคําชี้แจง ณ สโมสรนายทหารประทวน กรมการทหารช่าง
- เวลา 06.30 – 12.00 น. ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการทดสอบร่างกาย ณ สนามหญ้าหน้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง

7.4 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 2 – 3 เมษายน 2561 (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการ
(ภาคทฤษฎี)) การแต่งกาย เสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีดํา และรองเท้าหุ้มส้น (กรณยีงัไม่ปลด
ประจําการให้แต่งกายชุดเครื่องแบบ)
- เวลา 08.00 – 08.30 น. ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวต่อคณะกรรมการ
ณ ลานรวมพล หน้ากองพันนักเรียน
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง
- เวลา 08.30 – 16.00 น. ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง
7.5 สอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 4 เมษายน 2561 (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการ
(ภาคทฤษฎี)) การแต่งกาย เสื้อคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีดํา และรองเท้าหุ้มส้น หรือชุดช่างตามสายงานฯ
- เวลา 08.30 – 09.00 น. รายงานตัวต่อคณะกรรมการ พร้อมรับฟังคําชี้แจง
ณ สโมสรนายทหารประทวน กรมการทหารช่าง
- เวลา 09.00 – 16.00 น. ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ
7.6 ตรวจร่างกาย ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี(เฉพาะผู้ที่ผ่านการคดัเลือกภาคทฤษฏี) การแต่งกาย เสื้อคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีดํา
และรองเท้าหุ้มส้น (กรณียังไม่ปลดประจําการให้แต่งกายชุดเครื่องแบบ)
- เวลา 08.30 น. รายงานตัวต่อคณะกรรมการ พร้อมรับฟังคําชี้แจง
7.7 ประกาศผลการสอบคดัเลือกรอบสุดท้าย ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์
กรมการทหารช่าง (http://www.engrdept.com)
7.8 รายงานตัวและทําสัญญา ในวันที่ 23 – 25 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ไดท้ ี่กองกําลังพล กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0-3233-7014 ต่อ 53125 , 53124 ในวันและเวลาราชการรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.engrdept.com/15061.pdf