งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 กันยายน 2561

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วันที่:
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 13 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสตร์ สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางด้านบริหารธุรกิจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองบริหารงานบุคคล กรมสุขภาพจจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ