งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่:
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

ด้วยจังหวัดพิษณุโลกมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครจาก http://pvlo-phs.dld.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 055-258654 ในวันเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ