งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2561

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่:
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักงบประมาณและการเงิน
คุณสมบัติ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง

2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คุณสมบัติ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

3 บุคลากร
คุณสมบัติ ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

4 นักบริหารงานทั่วไป
คุณสมบัติ ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

5 นักบริหารงานขาย
คุณสมบัติ ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์สื่อสารมวลชน การโฆษณา วารสาร นิเทศศาสตร์

6 นักคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Computer Information, Computer Information System,
Computer Science,Information Technology, Internet and E-Commerce Technology, Internet and Multimedia Engineering

7 วิศวกร
คุณสมบัติ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์

8 วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
Computer Information, Computer Information System,Computer Science,Information Technology, Internet and E-Commerce Technology, Internet and Multimedia Engineering


สมัครทาง Website http://second.recruit.tot.co.th
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2561