งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 กันยายน 2561

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำนวน 5 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 1 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่:
ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่สูงกว่าระดับ 11 ปฏิบัติงานสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสำนักกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานเครือข่ายสื่อสารและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2 มีประสบการณ์ด้านบริหารระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network) ไม่น้อยกว่า 7 ปี
3 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ COBIT CMMI ISO20000 ITIL ISO27001
4 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า
500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมี
คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์)
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ

2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูล
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
3.2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรอง
2 มีประสบการณ์ด้านระบบปฏิบัติการ UNIX Linux หรือ Windows Server
ไม่น้อยกว่า 7 ปี
3 มีประสบการณ์ด้านการเขียน Shell Script
4 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ COBIT CMMI ISO20000 ITIL ISO27001
5 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า
500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55
หรือมีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบ
สัมภาษณ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ์

3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานด้าน Application
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ หรือวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2 ประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และบริหารระบบสารสนเทศ ในด้าน
ผู้วิเคราะห์ออกแบบระบบงาน และระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า 7 ปี
3 มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ COBIT CMMI ISO20000 ITIL ISO27001
5 มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับสถาบันการเงิน
6 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า
500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมี
คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์)
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ์


4 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 11
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
3.4.1 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์ หรือวิศวกรรมเทคโนโลยีโทรคมนาคม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
2 มีประสบการณ์การทำงานด้านใดด้านหนึ่ง รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี ในงาน
ดังต่อไปนี้
- งานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานปรับปรุงพัฒนา ออกแบบและกำหนดมาตรฐานระบบเครือข่ายสื่อสาร
- งานมาตรฐานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานบริหาร พัฒนา ออกแบบ และกำหนดมาตรฐานระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย รวมถึงการวางแผนบริหารจัดการภัยคุกคามและแนวโน้มภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานจัดทำแผนงานด้านไอที และการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีความรู้ในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
3 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า
500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55
หรือมีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบ
สัมภาษณ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ

5 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 11
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด
การบัญชีการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2 มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์การทำงานด้าน Digital Transformation หรือ Digitization หรือ
Digitalization หรือ Project Management ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3 สามารถกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน กระบวนการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตัวชี้วัด
และการประเมินผล
4 มีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ การสื่อสาร
การนำเสนอ และการคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงความรอบรู้เชิงธุรกิจธนาคาร
5 มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
6 มีมนุษยสัมพันธ์ดี และประสานงานกับลูกค้าภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
7 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า
500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55
หรือมีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบ
สัมภาษณ์) หรือมีความสามารถด้านภาษาอื่น เช่น จีน ญี่ปุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ์


สมัครทาง http://www.irecruitbaac.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 1 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม